امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
گریه از خوف خدا، مایه ی نجات از آتش است.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
گریه از خوف خدا، مایه ی نجات از آتش است.