اگر انسان، شرع را امام خود قرار بدهد؛ یعنی طبق آن چه که تکلیف اسلامی و شرعی است، قدم به قدم حرکت بکند، یقیناً به پیروزی خواهد رسید.

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) می فرمایند:
ورای محاسبات معمولی، دستگاه معقول قانونمندی وجود دارد که غیب است و باید به آن معتقد بود. آن محاسبه را از کجا پیدا کنیم؟ از راه شرع و عمل به تکلیف.امام می گفتند: ما به تکلیف عمل می کنیم، ما برای پیروزی نمی جنگیم، ما برای جواب دادن به خدا می جنگیم، خدای متعال تکلیف کرده، ما عمل می کنیم؛ پیروزی داد، منت پذیرش هستیم؛ پیروزی هم نداد، باز هم از این توفیق داد به تکلیفمان عمل بکنیم، منت پذیر هستیم. راز پیروزیها همین است.
اگر انسان، شرع را امام خود قرار بدهد؛ یعنی طبق آن چه که تکلیف اسلامی و شرعی است، قدم به قدم حرکت بکند، یقیناً به پیروزی خواهد رسید. ما هیچ چیز کم نخواهیم داشت؛ چون آن محاسبه ی غیبی، محاسبه ی بسیار دقیقی است و محاسبه گرش خداست و دستگاه حساب کننده اش، علم لهی است که: «لا یعزب عنه مثقال ذره فی السموات ولافی الارض» (1). در آن محاسبه، هیچ عاملی مخفی نیست.

وقتی به ما گفتند شما جهاد و امر به معروف و اقامه ی صلات و ایتای زکات کنید، صداقت در قول و عمل داشته باشید، از خلقیات رذیله اجتناب کنید، اخلاص و گذشت داشته باشید و از این قبیل احکام الهی که یک مؤمن کامل، آراسته ی به آنهاست، معنایش این است که باید در مقابل این دستورات متعبد باشیم. اگر در یک میدان مین، که از هیچ چیز آن خبر ندارید، یک کاغذ به شما دادند و گفتند دو متر جلو برو، بعد سی سانت به سمت راست حرکت کن، همین طور شما باید به دقت نگاه کنید و در این میدان حرکت نمایید. عارف به نقشه ی آرایش مینهای زیر زمین، این را نوشته و به شما داده است و می گوید این طوری حرکت کنید. تعبد، یعنی این.

پی‌نوشت‌ها:
 

1-سبأ: 3
 

منبع:www.khamenei.ir