آرمان و واقعیت – نسبت آرمانگرایی و واقع بینی از نظر امام خامنه ای

آرمان و واقعیت – نسبت آرمانگرایی و واقع بینی از نظر امام خامنه ای