برای موضع گیری منتظر رهبری نمانید… شما هم وظایفی دارید…

سخنان مهم امام خامنه ای درباره احساس تکلیف مردم نسبت مسائل کشور : 

برای موضع گیری منتظر رهبری نمانید… شما هم وظایفی دارید…”