تلاش دشمن برای ایجاد کینه ورزی مصنوعی بین مسلمانان وکمک افراد غافل و مغرض به دشمن

به کار گیری حربه تکفیر توسط استکبار برای غفلت از مسئله فلسطین

تلاش دشمن برای ایجاد کینه ورزی مصنوعی بین مسلمانان وکمک افراد غافل و مغرض به دشمن

به کار گیری حربه تکفیر توسط استکبار برای غفلت از مسئله فلسطین