حرام بودن مانور اشرافی گری در مقابل چشمان مردم و تاکید بر عدم ریخت و پاش از پول بیت المال

حرام بودن مانور اشرافی گری در مقابل چشمان مردم و تاکید بر عدم ریخت و پاش از پول بیت المال