من به زبان خودم افتخار می کنم

من به فرهنگ خودم افتخار می کنم

من به وطن خودم و گذشته ی خودم افتخار می کنم

چرا باید از خارجی تقلید کنم؟!

من به زبان خودم افتخار می کنم

من به فرهنگ خودم افتخار می کنم

من به وطن خودم و گذشته ی خودم افتخار می کنم

چرا باید از خارجی تقلید کنم؟!