غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن،اشرافگری،و…..

ما یه جاهایی خطا کردیم . طبق وظیفه عمل نکردیم.یه جایی دل بستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم.از چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برهذر بود مشغول شدیم