گزارش تصویری

برگزاری اردو تربیتی حلقه سرگروه ها ناحیه ارومیه