آیت الله بهجت:آنچه میدانید،عمل کنیدودرآنچه نمیدانیداحتیاط کنیدتاروشن شوید واگرروشن نشدیدبدانیدکه بعضی معلوماترازیرپاگذاشته‌اید.

آیت الله بهجت : آنچه می‌دانید، عمل کنید؛ و در آنچه نمی‌دانید؛ احتیاط کنید تا روشن شوید؛ و اگر روشن نشدید، بدانید که بعضی معلومات را زیر پا گذاشته‌اید.