نگاه تندبه زیردست،برای ترساندن آزاررسانی ازنوع حرام است؛وتبسم به عاصی و گناه‌کار،برای تشویق،یاری برمعصیت است.

نگاه تندبه زیردست،برای ترساندن آزاررسانی ازنوع حرام است؛وتبسم به عاصی و گناه‌کار،برای تشویق،یاری برمعصیت است.