با مستمندان همنشین باش تا روحیه شکر در تو بیـشتر گردد.
امام علی (ع)

امام علی علیه السّلام فرمودند:  با مستمندان همنشین باش تا روحیه شکر در تو بیـشتر گردد.