من که ازهجرتودائم آه حسرت می کشم…

اج منصورارضی مناجات باامام زمان(عج) :من که ازهجرتودائم آه حسرت می کشم…