دوره آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین شهرستان پیرانشهر

دوره آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین شهرستان پیرانشهر با حضور اساتید استانی و شهرستانی به مدت سه روز در این شهرستان برگزار گردید.