جوان، با نماز دلش روشن مي‌شود

جوان، با نماز دلش روشن مي‌شود