صبر، راه رسيدن به كمال است

صبر، راه رسيدن به كمال است