بررسی «لحظه‌شناسی» در تاریخ؛

لحظه‌شناسی و عواقب آن در ماجرای جنگ اُحد