خاطره‌ي رهبر انقلاب از دوران خفقان رژيم پهلوي

خاطره‌ي رهبر انقلاب از دوران خفقان رژيم پهلوي