اندیشمند و متفکر فلسطینی اظهار کرد : ما بر اساس اسلام واحد باید برنامه داشته باشیم در غیر اینصورت دچار تباهی خواهیم شد و اگر متحد باشیم هیچ نیرویی نمی تواند در برابر ما بایستد.

اندیشمند و متفکر فلسطینی اظهار کرد : ما بر اساس اسلام واحد باید برنامه داشته باشیم در غیر اینصورت دچار تباهی خواهیم شد و اگر متحد باشیم هیچ نیرویی نمی تواند در برابر ما بایستد.
 
به گزارش راسخون، دکتر محمد ابراهیم عصر امروز در مراسم اختتامیه این کنگره با اشاره به اینکه خدای متعال می فرماید خداوند هیچ قومی را دگرگون نمی کند مگر این که آن قوم درون خودشان را دگرگون کنند اظهار کرد: افرادی که در این کنگره درباره آنها صحبت می کنیم تمام دلائلی را که شما گفتید می دانند و درک می کنند و به قول خودشان همان طور که سلف صالح مطالب را فهمید مدعی هستد که مطالب را درک کرده اند.
 
وی ادامه داد: آنها مدعی هستند درکشان از روایات و احادیث دقیق تر از درک علمای اسلام است.
 
متفکر و اندیشمند فلسطینی با اشاره به اینکه دو قشر هستند که اگر صالح باشند مردم نیز صالح می مانند ابراز کرد: این دو قشر علما و حکام هستند و اگر علما و پادشاهان یک کشور هر دو فاسد شوند مردم و نسل جوان سرخورده به چه سمتی حرکت خواهند کرد.
 
دکتر محمد ابراهیم تصریح کرد: علما همان انسانهایی هستند که علم رجال را طراحی کرده و تاریخ را نوشتند و شما علما هستید که مسئولیت تربیت مردم را بر دوش دارید.