دوره آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین سپاه سردشت

دوره آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین سپاه سردشت به مدت سه روز و با حضور اساتید استانی در این شهرستان برگزار گردید.