کارگاه اموزشی فضای مجازی در شهرستان سلماس

به منظور فعال و پویا نمودن کارگروه های سامانه سروش جلسه ای بدین منظور در سپاه شهرستان سلماس تشکیل شد.