بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص آزادی و فتح خرمشهر را در قالب کلیپ صوتی «هر چه هست از خداست»

بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص آزادی و فتح خرمشهر را در قالب کلیپ صوتی «هر چه هست از خداست»