نماز اول وقت بخوانید تا به نماز با حضور قلب برسید

از حضرت آیت الله بهجت پرسیده شد اینکه آقای قاضی فرموده اند اگر کسی نمازش را اول وقت بخواند به جایی می رسد آیا مراد نماز اول وقت با حضور قلب بوده است یا مطلق نماز اول وقت؟ ایشان پاسخ دادند خیر و در ادامه فرمودند:

اگر کسی مقید باشد مطلق نماز را در اول وقتش بخواند تکویناً روز به روز بالاتر رفته و به نماز عالی می رسد.

حضرت آیت  لله بهجت