خدایا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده

     

در دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان از خداوند طلب می کنیم که: خدایا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و آتش قهرت را بر من حرام گردان، به یاری خود ای فریادرس فریاد خواهان. درخواست روحیه احسان و نیکوکاری از خداوند متعال در بیانات مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، شرح شده است.