حقیقت عبودیت،ترک معصیت است در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارح

حقیقت عبودیت،ترک معصیت است در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارح