این تمام عرفان است.

اگر به آنچه می دانید عمل کنید و معلومات را زیر پا نگذارید این تمام عرفان است.

آیت الله بهجت (ره)

 

منبع: کتاب «پرسشهای شما، پاسخ های آیت الله العظمی بهجت»، چاپ هفتم، صفحه 82