همین که اذان گفته شد باید بروم نمازم را بخوانم و برگردم سرکارم.

باید اینطور مستبد باشید داداش جون!

همین که اذان گفته شد باید بروم نمازم را بخوانم و برگردم سرکارم. باید اینطور مستبد باشید داداش جون! مردم در دنیایشان عاقل و در آخرتشان احمق اند. نباید به حرف آنها گوش داد.

آیت الله حق شناس (ره)