پیاده کردن اسلام از مسئولان شروع می شود،

احکام اسلام باید پیاده شود، منتها از مسئولان شروع می شود. اگر مسئول پایبند به اسلام باشد و قانون اسلامی را پیاده کند دیگران هم از او یاد می گیرند، می شود «الناس علی دین ملوکهم»… اما اگر مسئولان اسلام را پیاده نکردند مردم هم اسلام را پیاده نخواهند کرد، هر چه هم عمر بگذرد اسلام پیاده نمی شود و آثار پیاده نشدن اسلام هم ظاهر می شود. زنها حجاب را رعایت نمی کنند، مردم نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند.

آیت الله خوشوقت (ره)