بهترین راه تبلیغ دین عمل به آن است.

آیت الله مکارم شیرازی

بهترین راه تبلیغ دین عمل به آن است.

آیت الله مکارم شیرازی