زیارت اربعین از علائم ایمان است،

زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین تصادفی نیست، بلکه چون زیارت اربعین از علائم ایمان است، ایشان در این روز، اقدام به زیارت امام حسین کرده است. عطیه غلام جابر است که در این زیارت، مولای خودش را همراهی می کرده است. زیارت جابر طبق آنچه عطیه نقل می کند، تماشایی است.