آفت دلبستگی به تولیدات خارجی

یکی از آفات اجتماعی که ریشه ی آن، میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانیِ گذشته است، همین است که افراد، دلبسته ی به تولیدات بیگانه باشند. زمانی تولید داخلی نداشتیم یا تولید غیر قابل مصرفی بود؛ امروز این گونه نیست؛ امروز تولیدات داخلی، تولیدات مرغوب و مطلوبی است.