همه خطاها از حب دنیا است.از حب شهرت است.این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید

همه خطاها از حب دنیا است.از حب شهرت است.این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید