حضرت رسول(ص) :مؤمن ، همواره در جستجوى حکمت است

حضرت رسول(ص) :مؤمن ، همواره در جستجوى حکمت است