حضرت رسول(ص) : دست خدا با جماعت است

حضرت رسول(ص) : دست خدا با جماعت است