حضرت رسول(ص) : پرهیزکارى ، جان و تن را آسایش مى بخشد

حضرت رسول(ص) : پرهیزکارى ، جان و تن را آسایش مى بخشد