بچه داری از آن کارهای سخت است.

بعضی از کار های خانه خیلی سخت است. بچه داری از آن کارهای سخت است. شما هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابل بچه داری در واقع آسان است. بچه داری هنر خیلی بزرگی است ، مرد ها یک روز هم نمی توانند این کار را انجام دهند. زنها با دقت،با حوصله و با ظرافت این کار بزرگ را انجام میدهند. خدای متعال ، در غریزه آنها این توانایی را قرار داده است. ولی همین بچه داری کار سختی است که انسان را فرسوده می کند و واقعا از پا می اندازد. 1374/8/22 مقام معظم رهبری