حضرت رسول(ص) :دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است

حضرت رسول(ص) :دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است