حضرت رسول(ص) : دانشمندان ، تشنه آموختن اند

حضرت رسول(ص) : دانشمندان ، تشنه آموختن اند