حضرت رسول(ص) :راستى به دل آرامش مى بخشد و از دروغ ، شک و پریشانى مى زاید

حضرت رسول(ص) :راستى به دل آرامش مى بخشد و از دروغ ، شک و پریشانى مى زاید