حضرت رسول(ص) : سخت ترین دشمن تو ، همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوى تو جا دارد

حضرت رسول(ص) : سخت ترین دشمن تو ، همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوى تو جا دارد