حضرت رسول(ص) : شرافت مؤمن در شب زنده دارى و عزت او در بى نیازى از دیگران است

حضرت رسول(ص) : شرافت مؤمن در شب زنده دارى و عزت او در بى نیازى از دیگران است