حضرت رسول(ص) :صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد

حضرت رسول(ص) :صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد