حضرت رسول(ص) :مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مى شود

حضرت رسول(ص) :مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مى شود