حضرت رسول(ص) :مردم مانند دندانه هاى شانه ، با هم برابرند

حضرت رسول(ص) :مردم مانند دندانه هاى شانه ، با هم برابرند