حضرت رسول(ص) :مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند

حضرت رسول(ص) :مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند