حضرت رسول(ص) :نمى توان همه را به مال راضى کرد اما به حسن خلق ، مى توان

حضرت رسول(ص) :نمى توان همه را به مال راضى کرد اما به حسن خلق ، مى توان