بنابر نظر مراجع عظام تقلید

امام: باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت به مصرف مى‏ رساند، بپردازد و نیز مى‏ تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏ دهد. توضیح‏ المسائل مراجع، م ۱۸۳۴٫ آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت به مصرف مى ‏رساند، بدهد و نیز مى ‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏ دهد. سهم سادات را بنابر احتیاط واجب،باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد. توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۸۳۴ ؛ نورى، توضیح‏ المسائل، م ۱۸۳۰ ؛ وحید، توضیح‏ المسائل، م ۱۸۴۳٫ آیةاللَّه تبریزى: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفى که او اجازه مى‏ دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگرى بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود، اجازه بگیرد. سهم سادات را مى ‏توان به خود آنان داد. توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۸۳۴٫ آیةاللَّه سیستانى: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفى که او اجازه مى‏ دهد، برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد. سهم سادات را مى ‏توان به خود آنان داد. همان. آیةاللَّه خامنه‏ اى: باید خمس را به ولى امر مسلمین یا وکیل او بدهد و اگر به فتواى مرجع تقلید خود نیر عمل کند، موجب برائت ذمه مى‏ شود. خامنه‏ اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۰۰۴ و ۱۰۰۲٫ آیةاللَّه صافى: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف مى‏ رساند، بدهد و نیز مى ‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏ دهد. سهم سادات را مى‏ توان به خود آنان داد. همان. تبصره. خمس دو قسمت مى‏ شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است. آیات عظام سیستانى، تبریزى و صافى در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمى‏ دانند.