در سراشیبى نسبتا تندى هم قرار داشت، مین گذارى کردیم.

در عملیات والفجر ۲ در پیرانشهر بنا به دستور مسئول گردان، شیارى را که احتمال داشت عراق از آن جا پاتک کند و در سراشیبى نسبتا تندى هم قرار داشت، مین گذارى کردیم. بعد از ساعاتى، بنا به دستور مافوق باید مین ها را جمع مى کردیم و چون میدان نامنظم بود و ما نقشه اى نداشتیم، کار بسیار مشکل شد. همان لحظه یکى از بچه ها به فرمانده مان پیشنهاد داد که از آن سراشیبى غلت بخورد و به این وسیله مین ها را خنثى کند و راه کارى باز شود.