آزمایش وامتحان در اثر این غیبت طولانی….

آزمایش وامتحان در اثر این غیبت طولانی. گروهی که ایمان کافی ندارند ،باطنشان ظاهر می شود و کسانی که ایمان در اعماق دلشان ریشه کرده و به واسطه انتظار فرج صبر بر شرائط و ایمان به غیبت ارزششان معلوم می شود و به درجاتی از ثواب نایل می شوند . بیعت نکردن با ستمکاران , یکی از فؤاید و حکمتی که برای غیبت آن حضرت در روایات نقل شده، موضوع محفوظ ماندن از معاهده و بیعت با ستمکاران است . نجات ازقتل . یکی از حکمت ها موضوع نجات از قتل معرفی شد چون، دستگاه حاکم به شدت در تعقیب و جستجوی آن حضرت بود تا او را به جنگ آورده و به قتل برساند چاره ای جز غیبت نیست. آمادگی پذیرش . برای تحقق یک انقلاب همه جانبه در سطح جهان تنها وجود یک رهبر شایسته کافی نیست بلکه؛ آمادگی عمومی نیز لازم است و متأسفانه دنیا هنوز آماده پذیرش حکومت حضرت مهدی «عج» نشده است . زیرا صرف اینکه ظلم و ستم عالم را فرا گرفته کافی نیست که امام ظهور کند . چرا که ظلم ،یکی از اسباب آمادگی مردم است و یقینا هرگاه چنان آمادگی فراهم آید ، ظهور نیز قطعی و حتمی خواهد شد . حداقل چند نوع آمادگی لازم است ،تا آن حضرت ظهور کند : الف )- آمادگی روانی ب ) آمادگی فرهنگی و صنعتی ج ) آمادگی ازحیث یک نیروی ضربتی انقلابی منابع : ۱-سیمای آفتاب ، حبیب الله طاهری ۲-پادشه خوبان ، علی اصغر لشکری ۳-رسالت جهانی حضرت مهدی ، فریده گل محمدی آرمان ۴-سیمای مصلح جهان ، مراد فیضی