راز موفقیت مردان بزرگ در این بوده که مادران با تقوا و پرهیزگاری داشته اند.

1-این اشتباه است که کار مادری را کوچک بدانیم وپست او را از پست مدیر کلی و وزارت پائین تر به حساب آوریم. مادر خوب بر صد دکتر و مهندس برتری دارد و از صد مربی و معلم بالاتر است.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴) ۲-کودکانی که مورد حمایت شدید مادر هستند. شخصیت خود را از دست می دهند و در زندگی ،افرادی بی اراده ،لا ابالی و سست بار می آیند وحتی در زندگی زناشوئی هم اشخاص بی رأی و بی ثباتی می گردند. ( نقش مادر در تربیت ص ۷۶) ۳-کمبود محبت مادری، ممکن است حالت بی تفاوتی را در کودک ایجاد کند که این امر برای ادامه ی حیات حال و بعد او زیان بخش خواهد بود .(نقش مادر در تربیت ص ۸۲) ۴-افراط در محبت ، زیان هائی به همراه دارد، از جمله این که احساس مسئولیت را در کودک ضعیف می کند و از رشد عقلی او می کاهد. متجاوز به حقوق دیگران می شود و سلطه طلب و مستبد بار می آید.(نقش مادر در تربیت ص ۸۲) ۵-مادر با رفتار خود به دخترش می آموزد که چگونه باید خانه داری کند. اگر او وظیفه مادریش را با شوق و رغبت انجان دهد، دخترش هم به احتمال قوی چون او خواهد شد.(نقش مادر در تربیت ص ۱۱۱) ۶-راز موفقیت مردان بزرگ در این بوده که مادران با تقوا و پرهیزگاری داشته اند. مادرانی داشته اند که با جان پاک به تربیت نسل پرداخته و آنان را برای آینده افرادی موثر و مفید ساخته اند.(نقش مادر در تربیت ص ۱۴۳و ۱۴۴) ۷-هر خطائی که از کودک سر زند فوری در خور مجازات و مستحق تنبیه نمی باشد.تنبیه باید به هنگامی صورت گیرد که دیگر راههای تربیتی از قبل درباره او اعمال شده و بی نتیجه مانده باشد.(نقش مادر در تربیت ص ۱۷۹) ۸-از خطاهای تربیتی مربیان یکی این است که تنبیه به صورت مضاعف باشد، یعنی هم کتک زدن باشد و هم طعنه و نیشخند.(نقش مادر در تربیت ص ۱۸۰) ۹-بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید. مادر نمی تواند در خانه چون یک ژاندرام عمل کند، او در عین کنترل فرزند باید بداند که طفل نیاز دارد تا حدودی هم آزاد باشد.(نقش مادر در تربسیت ص ۱۸۴) ۱۰-ظاهرأ کودکی که پدر و مادر خود را از دست داده است یتیم می خوانیم، ولی از نظر علمی تنها چنین کودکی نیست که یتیم است هرکس که به عللی از محبت پدر و مادر و یا از تماس مداوم با آنها محروم باشد یتیم خواهد بود.( نقش مادر در تربیت ص ۱۸۴) ۱۱-بهترین محیطی که طفل می تواند در آن به ارزیابی خود و آزمایش قدرت و امکانات خویش بپردازد، محیط گروه هم سن است.(نقش مادر در تربیت ص ۱۹۲) ۱۲-طفل ، در بین گروه هم سن ، زودتر به مرحله رشد و بلوغ اجتماعی می رسد ، کار ما هرچند اندیشیده و یا حساب شده باشد و به هر میزان که تربیت موفق و پیروز باشد، نمی تواند جای همسالان را پر کند.(نقش مادر در تربیت ص ۱۶۳) ۱۳-از همان روزهایی که کودک چیز می فهمد و به راه می افتد، باید به او کاری واگذار شود، مثلأ به طفل دستور داده شود بر سر سفره لیوان بگذارد، قاشق بیاورد نمکدان حاضر کند.(نقش مادر در تربیت ص ۱۹۸) ۱۴-بررسی های علمی نشان داده است اگر کودک قادر به جمع آوری رخت خوابش باشد ولی مادر آن را انجام دهد کار غلطی است. زیرا روح استراحت طلب کودکان او را وا می دارد تا فردا هم تن به کار ندهد و کارش را باز به مادر واگذارد. (نقش مادر در تربیت ص ۱۹۸) ۱۵-بررسی های علمی نشان داده است که کودکان محروم ولی دارای مادران سالم و پر تحمل ،از استقامت روحی بیشتری برخوردار بوده و مناعت طبعشان قابل تحسین است.(نقش مادر در نربیت ص ۲۰۸) ۱۶-مادر خوب بیش از لباس به فکر آرامش روانی کودک است و سعی دارد به کودک، شادابی روان دهد و کام دلش را شیرین نماید.( نقش مادر در تربیت ص ۲۰۸و ۲۰۹) ۱۷-وقتی که کودک والدین خود را د رحال مشاجره می بیند، امنیت خود را در مخاطره می یابد و این امر، فکر او را تهدید و شخصیت اورا تخریب می نماید.( نقش مادر در تربیت ص ۲۱۳) ۱۸-دو رویی و نفاق درس بدی برای کودک است، این غلط است که مادر با همسایه به یک گونه باشد و در غیاب او به گونه دیگر. ( نقش مادر در تربیت ص۲۳۲) ۱۹-تا طفل محبت نبیند، نمی تواند به دیگران محبت کند و تا مهر و علاقه ندیده باشد، نمی تواند به دیگران مهر بورزد.(نقش مادر در تربیتص ۲۴۱) ۲۰-مادر، به حکم طبیعت و فطرت، بیش از هر چیز ،عهده دار مسئولیت اداره ای خانه و تربیت فرزند است و ارزش او در به انجام رساندن نیکوی این وظیفه است.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۴) ۲۱-وظیفه ی تربیتی مادر مهمتر از دیگر وظایف است، ارزشی که برای زن است به خاطر آن نیست که او مدیر کل یا رئیس اداره است بلکه به خاطر مقام مادری اوست.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۴) ۲۲-کار زن خدمت به جامعه است ولی به شرطی که مادر، آن فرشته با عاطفه، در خدمت پول قرار نگیرد و وسیله ای برای جلب مشتری و تبلیغات نشود.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۵) ۲۳-کار زن خدمت است ولی نه به مانند خدمت مادری و نربیت فرزند. آیا درست است که به خاطر کار مادر، فرزند رنج بی مادری را تحمل شود و صدمه ی جسمی و روانی ببییند؟(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۵) ۲۴-زنی که در بیرون کار می کند، ناگزیر است برخی از کارها ی خانه را رها کند، در این صورت آن چنان که باید نمی تواند کانون خانواده را گرم نگه دارد. در نتیجه وازدگی از زندگی و بر خورد ها ،در زندگی رخ می نماید.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۵) ۲۵-اشتغالات بیش از حد مادران در خارج از منزل و عدم امکان رسیدگی آنها به امورات زندگی باعث می شود که اغلب، فرزندان آنها بی هدف، بی بندوبار و هرزه بار آیند.(نقش مادر در تربیت ص ۲۴۵) ۲۶-کودک یکدانه ،چون زیاد محبت می بیند، حساس، زودرنج و گاهی لوس و پرتوقع بار می آید و طبعأ چون توقعاتش در اجتماع خریدار ندارد مواجه با سرخوردگی خواهد شد.( نقش مادر در تربیت ص ۲۲۵) ۲۷-کودک به نوازش مادر نیاز دارد و محبت و نوازش او در روحیه و حسن خلق او در سنین بزرگسالی بسیار موثر است. گاهی طفل می گرید، نه به خاطر اینکه دردی دارد، بلکه به خاطر نیاز به نوازش است و اگر مادر را در بغل بگیرد ،آرام می شود.( نقش مادر در تربیت ص ۹۹) ۲۸-بازی برای کودک ضروری است ولی نباید به اندازنه ای باشد که به صورت عشق بدان در آید و تمام زندگی و فعالیت کودک را تحت الشعاع قرار دهد، زیرا چنین وضعی برای طفل خطرناک است.( نقش مادر در تربیت ص ۱۶۸) www.salehinag.ir